Neigiamas nuosavas kapitalas balance sheet


Balansą sudaro trys pagrindiniai elementai, pvz., Turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Turtas gali būti suskirstytas į dvi kategorijas kaip ilgalaikis turtas ir trumpalaikis turtas. Įsipareigojimai gali būti suskirstyti į trumpalaikius įsipareigojimus ir ilgalaikius įsipareigojimus. Kapitalas: Paprastosios akcijos Privilegijuotos akcijos Nepaskirstytas pelnas Viso nuosavas kapitalas Viso turtas Viso ilgalaikiai įsipareigojimai: Viso ilgalaikis turtas: 1996.01.31 1995.01.31 1994.01.31 Pelno marža Grynas pelnas prognozuojamas SKAIČIAVIMAI Papildomai padidinti turtą 32% Grynas finansavimo poreikis "Dell" įmonės pelno ... In the context of the nature, yes, it is the balance sheet in the audited financial statements as published in the annual report. The Basel requirements are for consolidated group levels, and the treatment at an entity level should follow the domestic requirements. BALANCE SHEET y. (reporting period) 2-nd business accounting standrard "Balance sheet", Appendix No. 2 Assets Note No. Financial year Previous financial year Row No. (signature) in Litas in thousands Litas 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 2 priedas (įmonės pavadinimas) (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) BALANSAS m. Perkainojimo rezervas (rezultatai) (Revaluation reserves) – suma, kuria pasikeičia nuosavas kapitalas dėl ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo. (Balansas, Nuosavo kapi-talo ir įsipareigojimų C dalis, eilutė II) (Balance sheet, Equity and liabilities side, part C, item II) (žr. 1 ir 4 priedus).